رابطه بهتر بین دوستان

رابطه مربی و والد رابطه مهمی است و متاسفانه به شدت نادیده گرفته شده است. چرا مهم است؟ خوب, یک رابطه خوب بین شما و والدین یا قیم دانش آموز به عملکرد بهتر دانش آموزان از نظر شخصی و تحصیلی کمک می کند. ایجاد رابطه با آنها به عنوان یک معلم خصوصی به دلیل عوامل متعددی می تواند چالش برانگیز باشد, با این حال, تعدادی راه برای ایجاد این رابطه و بهینه سازی سیستم پشتیبانی یادگیری دانش آموزان در طول زمان وجود دارد.